خطبه ی عقد دائم ترجمه

(خطبه ی عقد دائم ترجمه) [خطبه ی عقد دائم ترجمه]

ترجمه خطبه ی عقد رو می خواستم نحوه خواندن خطبه عقد موقت و دائم را آیا دختر وپسر خودشان می توانند صیغه آیا دختر وپسر خودشان می توانند صیغه باور های عامیانه – روزهای روشن ازدواج موقت (صیغه) سنتی است پسندیده ی احکام شرعی ازدواج موقت یا صیغه کردن

(خطبه ی عقد دائم ترجمه)

»خطبه ی عقد دائم ترجمه…

در عقد دائم خانم می گوید: من خود را به عقد تو در می آورم (یا به ازدواج تو در می آیم) با این شرائط و با این مهریه
و مرد می گوید: من این عقد ( یا ازدواج ) را قبول کردم.
و در ازدواج موقت زن می گوید:
من خود را به ازدواج تو درمی آورم برای مدت … روز ( ساعت، سال، ماه، هفته) با مهریه ی این مقدار و با این شرائط خاص.
و مرد می گوید:
من این ازدواج را با این شرائط قبول می کنم.
این ترجمه ی صیغه ی عقد است و خطبه ی عقد چیز دیگری است.
موفق باشید و شادکام
به پای هم پیر شید.

نحوه خواندن خطبه عقد موقت و دائم را توضیح دهید؟
پرسش
در رساله های عملیه جهت عقد دو مورد را نوشته یکی آنکه خود دختر و پسر بخوانند و دیگر آن که یکی از طرف دختر و یکی از طرف پسر وکیل بشود را نوشته حال سؤال در اینجا است که اگر داماد به جای دوشیزه موکل بشود وخودشان بخوانند چگونه باید بخوانند و دیگر آن که اگر یک نفر سومی بخواهد از طرف هر دو موکل بشود چطور یعنی هم وکیل زن باشد و هم وکیل مرد چگونه باید خطبه را بخواند لطفا در مورد ازدواج دائم و موقت هر دورا توضیح دهید.
پاسخ تفصیلی
پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور به این شرح است:
1. اگر مرد از طرف زن وکالت داشته باشد که او را به عقد ازدواج خود در بیاورد در عقد دائم پس از تعیین مهریه می تواند این گونه صیغه عقد را جاری کند:
أ. از طرف زن بگوید: زوجتُ موکلتی لنفسی علی الصداق المعلوم.
ب. از طرف خودش بگوید: قبلتُ التزویج هکذا.
و در عقد موقت پس از تعیین مهریه و مدت مثل صیغه بالای را اجرا می کند و پس از «علی الصداق المعلوم» عبارت « فی المدة المعلومة» را نیز ذکر می نماید.
2. اگر شخص ثالثی از سوی زن و مرد برای عقد ازدواج وکالت داشته باشد در عقد دائم مثلاً می گوید:
أ. از طرف زن: زوجتُ موکلتی لموکّلی علی الصداق المعلوم.
ب. از طرف مرد: قبلتُ التزویج لموکّلی هکذا.
و در عقد موقت پس از تعیین مهریه و مدت همان صیغه را با افزودن «فی المدة المعلومة» اجرا می کند.