تعبیر خواب بچه ، نوزاد و کودک‌

(تعبیر خواب بچه داشتن) [تعبیر خواب بچه داشتن]

تعبیر خواب بچه دار شدن – تعبیر خواب تعبیر خواب بچه دار شدن – تعبیر خواب تعبیر خواب از خواستگار داشتن در خواب تعبـــیر خواب – صفحه 4 تعبیر خواب معاصر تعبیر خواب عقرب تعبیر خواب – حرف ع تعبیر خواب گربه تعبیر خواب – حرف گ تعبیر خواب ، حرف ز

(تعبیر خواب بچه داشتن)

»تعبیر خواب بچه داشتن…

لوک اويتنهاو مي گويد :

بچه

فرزند خود : خوشبختي

کودکي همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه هاي کوچک : غم و غصه

ديدن کودکان بيشمار : فلاکت

کودکان زيباروي : شادي و سلامتي

کتک زدن يک بچه : بي عدالتي

بچه اي که ميدود : نيکبختي

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگر بيند او را پسري آمد، دليل است او دختري آيد. اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده كرديد، به اين معنا است كه در انجام كارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ايد. ديدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است كه شما دچار مشكل مى‏شويد، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببينيد، به اين معنا است كه در انجام كارها موفق مى‏شويد. اگر در خواب ببينيد كه بچه‏اى خوابيده، به معنى آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت. اگر خواب ببينيد كه بچه‏اى را به قتل رسانده‏ايد، يعنى به يكى از اشتباهات خود پى مى‏بريد. و اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ها ديديد، نشانه‏ى آن است كه در تمامى كارهايتان به موفقيت مى‏رسيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب بچه‏ى بازيگوش و شيطانى را ديديد، نشانه‏ى آن است كه به خاطر افراط در تفريحات دچار مشكل مى‏شويد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بچه : خوشبختي در خانه

بچه خودتان : كمك بزرگي دريافت خواهيدكرد.

بچه هاي بستگانتان : شادي نا خواسته

بچه هاي اشخاص ديگر : آغاز مشاجره هاي فاميلي

يك دختر بچه خواب ببيند كه فرار مي كند .

طرز فكر مردم نسبت به او عوض مي شود .

تعبیر خواب بچه دار شدن و زایمان

1ـ خواب زايمان در خواب ، نشانة بدنيا آوردن كودكي سلامت است . 2ـ اگر دختري خواب ببيند زايمان مي كند ، نشانة آن است كه از درستكاري رو بر مي گردانيد و به رفتاري نادرست رو مي آوريد . 3ـ اگر زني شوهردار خواب ببيند كودكي به دنيا مي آورد ، نشانة آن است كه ارثي كلان به او خواهد رسيد .