دليل كناره گيري رحمتي از تيم ملي

سيد مهدي رحمتي به طور غيرمنتظره اي از تيم ملي كناره گيري كرد
هنوز رحمتي علت اين كناره گيري را بيان نكرده
در اين ميان هم كي روش هم گفته كه ديگر رحمتي را به تيم ملي دعوت نخواهد كرد