مقدار-مصرف-شربت-سفالکسین
(مقدار-مصرف-شربت-سفالکسین)

مقدار-مصرف-شربت-سفالکسین...

(مقدار-مصرف-شربت-سفالکسین) -[مقدار-مصرف-شربت-سفالکسین]-