روش-کوتاهی-مدل-کلوش
(روش-کوتاهی-مدل-کلوش)

روش-کوتاهی-مدل-کلوش...

(روش-کوتاهی-مدل-کلوش) -[روش-کوتاهی-مدل-کلوش]-