اسپاسم-معده
(اسپاسم-معده)

اسپاسم-معده...

(اسپاسم-معده) -[اسپاسم-معده]-